#test | Logs for 2021-01-25

« return
[09:27:10] <chromas> x
[09:27:12] <chromas> s/x/y/
[09:27:12] <cron> <chromas> y
[09:27:14] <chromas> oh yeah
[09:27:24] cron is now known as SedBot