#test | Logs for 2019-10-02

« return
[02:12:38] <chromas> =threadcount
[02:12:38] <upstart> 1
[02:12:45] <chromas> fpos
[02:12:54] <chromas> Need to figure out how to kill threads